24 New St, Stornoway, HS1 2JJ.
Tel: 0782 868 0002.
Tel: 0141 634 2211.
Email: info@stornowayholidaycottage.co.uk